vrijdag 24 februari 2012

De Veluwe 10 - Soeria en Bethesda

‘Maar wie hier kwamen waren geen lustige jagers, die het windsnelle hert vervolgden, of wandelaars, die er alleen uitspanning en natuurgenot zochten, om na enkele uren omzwervens in de woeste bospaden en onder de dichte loofgewelven weer elders heen te trekken. (...) ’t Waren voor verreweg het grootste deel kranken, die er genezing kwamen vragen.’ Zo schrijft dominee Craandijk.

In Laag Soeren werd in 1860, door de heer Jut van Breukelenweerd een kuuroord gesticht. Dat gebeurde in die tijd wel meer, ook in de Steeg, bij Arnhem en in Baarn zijn er voorbeelden te vinden. Men meende dat het voor lijders aan zenuw- en longaandoeningen goed was om in de bossen te verblijven en koude stortbaden te ondergaan.


Een beetje zoals dat nu gaat met alternatieve geneeskunst, doken er avontuurlijk ingestelde lieden op, die in een bosrijke omgeving een kuuroord oprichtten om vooral de welgestelde zieken van hun kwalen af te helpen. Tegen fikse betaling natuurlijk. In hoeverre geldelijke gewin, dan wel het welzijn der mensheid, bij deze ondernemers de belangrijkste drijfveer was kan ik niet nagaan.

De heer Jut pakte het in ieder geval niet kinderachtig aan. Hij bouwde in het Soerense bos ‘een inrichting voor koudwater-geneeskunde’ waar ‘nevens de behandeling in het in 1868 door hem gebouwde badhuis, de rust der afzondering, de frissche lucht, de versterkende dennengeur herstel voor borst- en zenuwlijders aanbrengen’ moest.


In een VVV gids voor Arnhem en omstreken uit 1914 staat een omschrijving van de inrichting: ‘Het hoofdgebouw voor de badgasten bevat 40 kamers, eetzaal, gezelschaps- en leeszaal, damessalon, biljartkamer enz. Gymnastiektoestellen, kegelbaan, lawntennisbaan enz. In een der vleugels vindt men badkamers voor gewone-, heete lucht-, stoomdennenaalden-, en verdere medicinale baden, alle soorten van douches en volksbad.’

De motieven van de stichter worden hier nader toegelicht: ‘Deze had herstel van gezondheid gevonden te Gräfenberg bij Priesznitz *) en richtte daarom hier een gelijksoortige inrichting in.’ En het ging hem daarbij niet alleen om winstbejag, ook aan de behoeftige medemens was gedacht: ‘Sprengenoord, dat is ingericht voor minvermogende zieken, behoort eveneens aan de badinrichting.’

Craandijk vermeldt de tarieven: ‘Twee klassen van lijders worden daar opgenomen, tegen f 3,- daags of f 30 in de maand, waaronder alles inbegrepen is.’

Het ‘van Anrooy-Presburgfonds’ trok zich het lot aan van onderwijzeressen die door ziekte hun vak niet meer uit konden oefenen. Per jaar konden drie van hen gedurende zes weken kosteloos in het badhuis worden verpleegd.


Het kuuroord in 1998
In het begin had men te kampen met kinderziektes en een zeker wantrouwen van het publiek, Craandijk haalt de Geldersche Volksalmanak aan van 1868: ‘...sinds verscheidene jaren zijn wij in het bezit van een badinrichting, waaraan nog slechts drie dingen ontbreken: water een geneesheer en badgasten.’

Toen het water en de dokter er waren toonden de gasten zich nog niet direct tevreden: ‘Men zegt, dat aanvankelijk de koudwaterkuur wat al te uitsluitend was voorgeschreven en wat al te eenzijdig in toepassing werd gebracht, terwijl bij verschil van inzicht tusschen den stichter van dit Bethesda en den daaraan verbonden geneesheer de moeielijkheden niet konden uitblijven.’

Ook toen rommelde het al in de gezondheidszorg. Later ging het beter: ‘Bethesda staat sedert den dood des stichters onder het bestuur van een college van curatoren (...) en de geneeskundige behandeling werd gewijzigd overeenkomstig de eischen der nooit rustende wetenschap.’


De naam ‘Bethesda’ betekent ‘huis der goedgunstigheid’, in de bijbel (Johannes 5:2) is het een bad bij de Schaapspoort aan de noordoostkant van Jerusalem. In de Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopedie, uit 1952, wordt de instelling nog genoemd als ‘de geneeskundige badinrichting Bethesda’.

Dat het in die tijd nog gebruikt werd om er zenuw- en longlijders koude stortbaden te geven kan ik me haast niet voorstellen **). De koudwatertherapie is op een zeker moment uit de mode geraakt. De badhuizen werden gesloten of kregen een andere functie, dat in Baarn werd bejaardenhuis. De inrichting in Laag Soeren is nu een conferentieoord.***)*) De Oostenrijkse dokter Vincenz Priesznitz (1799-1851) was de uitvinder van de koudwater-geneeskunde, ook wel hydrotherapie genoemd.

**) Volgens 'Monumenten in Nederland' werd het kuuroord in 1942 opgeheven. De bouwgeschiedenis wordt als volgt gegeven: Het neoclassicistische hoofdgebouw dateert uit 1850 en is ontworpen door B.Berkhout. In 1884-85 werd een rustafdeling toegevoegd, mogelijk naar plannen van M.K.Smit. In 1917 werden nog een recreatievleugel en een nieuw badgebouw toegevoegd naar plannen van G.J.Uiterwijk.

***) Bij de vorige aflevering konden we al melden dat: In en om de gebouwen van het voormalige kuuroord Laag Soeren appartementen gebouwd en aangeboden worden. De website is nog onder constructie. Meer informatie op qasa.nl 
Deze verhalenreeks is, in 1998 en '99, geschreven voor de Artishockberichten, het maandblad van culturele vereniging Artishock in Soest. Omstandigheden ter plaatse kunnen inmiddels veranderd zijn.Met dank aan: Juul van de Poll, bibliotheek Soest.

Tekening: Gerard Kuit

Foto: Jan de Stripman 1998

Bronnen: Grote historische atlas van Nederland - Wolters-Noordhof 1990; Grote topografische atlas van Nederland - Wolters-Noordhof 1987; Ontdek de Veluwe - IVN in samenwerking met de VARA 1981; Handboek Natuurmonumenten 1996; Wandelingen door Nederland, Gelderland I, door J. Craandijk - Tjeenk Willink 1894; Lexicon dorpen en steden benelux - Prisma 1984; Atlas van de Nederlandse kastelen – Sijthof 1980; ENSIE – lexicon 1952, Gids voor Arnhem en omstreken – V.V.V. 1914.

dinsdag 14 februari 2012

De Veluwe 9 - Laag Soeren

Vlak buiten Eerbeek stoppen we voor een kopje koffie bij cafe-restaurant ‘de Heideroos’. Terwijl we op het terras zitten wordt er een gezelschap afgeleverd dat in een huifkar, getrokken door een tractor, een tochtje door de omgeving maakt. De tafeltjes zijn al gereserveerd, waarschijnlijk heeft de restauranthouder een overeenkomst met de trekkerchauffeur, om hier te stoppen voor de koffie. Een handige, zakelijke regeling.


Uit de hal van het etablissement neem ik een exemplaar mee van de Rheder Spreng, een in fraaie kleurendruk uitgevoerd huis-aan-huisblad, waarin de toeristische attracties van dit deel van de Veluwe vermeld staan.

Het wordt uitgegeven door de onafhankelijke uitgeverij Diap v.o.f. en bevat aankondigingen van het zomerfeest aan de IJssel bijvoorbeeld, met optredens van Lou and the New Stars, Okkie de Clown, The Valentina’s, Lois Lane en Annie de Reuver, beschrijvingen van landgoederen, dorpen en streken, de boekenkeus van lokale schrijvers, dichters en journalisten en advertenties van horeca- en andere bedrijven en instellingen uit de regio.
Veel restaurants zijn gevestigd in oude boerderijen, watermolens en landhuizen, dus al etend en drinkend kunt je ook met de historische bouwwerken van de streek kennismaken. Op stoomkracht kan het ook: Er staat een annonce in van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij B.V. waarin een arrangement wordt aangeprezen dat bestaat uit een tochtje per salonboot over de IJssel van Dieren naar Zutphen, een treinreisje met een dieseltrein van Zutphen naar Apeldoorn en een rit met de Stoomtrein van Apeldoorn weer terug naar Dieren. Het treintje rijdt in de zomermaanden twee keer per dag. Raadpleeg voor de dienstregeling de plaatselijke V.V.V.


Het volgende dorpje heet Laag-Soeren en het was in Craandijks jaren een kuuroord van enige faam. Laag Soeren moet men overigens niet in verband brengen met Hoog Soeren, een dorp ten westen van Apeldoorn. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Hoge- en Lage Vuursche, zijn deze twee dorpen geen buren. De beide Soerens liggen zo’n 30 km van elkaar.

Het dorp is zo klein dat je er in en weer uit bent, voor je het goed en wel in de gaten hebt. We rijden dus eerst te ver, keren dan terug om de badhuislaan in te slaan, raken weer in verwarring omdat een aantal weggetjes doodloopt, nemen een verkeerde afslag en keren met een omweg weer terug bij de hoofdweg, midden in het dorp.

In de voortuintjes van verschillende eengezinswoningen staan houten ooievaars die op modieuze wijze gezinsuitbreiding bekend maken. In het voorbijgaan zien we ook allerlei andere borden: ‘Wasserij en textielverzorging’, ‘VVV-servicepost’, ‘IJsvereniging Laag-Soeren’, een wegwijzer naar de waterval en gelukkig ook een landkaart.

Vlak daarbij, achter de VVV-servicepost is een restaurant, waar we even stoppen voor een bezoek aan de toiletten en nog maar een verfrissing. De koffie van ‘het Heideroosje’ heeft Elly buikkrampen bezorgd. Na een korte stop op het door hoge Amerikaanse eiken overschaduwde terras en een verhelderende blik op de plattegrond vinden we het voormalige kuuroord, aan het eind van de badhuislaan linksaf.Soeren wordt al in de vroege middeleeuwen genoemd, volgens Craandijk schonk ‘een zekere geestelijke Gerwardus’ omstreeks 815 een aandeel in ‘het bosch Suornum aan het klooster Lauresham.’

En in 1025 gaf koning Koenraad II ‘aan zijn getrouwen Werner, een man kloek in den raad, wakker in den krijg, goederen van wijlen graaf Balderik ten geschenke en daaronder behoorde ook een hoeve in Sorna, waarin men Laag Soeren meent te moeten herkennen.’

Daarna is er tot aan het eind van de vorige eeuw niet veel gebeurd. ‘...’t was een eenzaam plekje gronds, in bosch en heide als verlaten (…) In de vorige eeuw (de 18e dus!) lag er, niet ver van de Soerensche beek, die een watermolen in beweging bracht, het heerenhuis Koldenhove (...)

In het bos achter de papierfabriek bij Eerbeek ligt nu een camping die Coldenhove heet. (...) en later vond men hier een niet onaanzienklijk landgoed, dat omstreeks het jaar 1860 door den heer Jut van Breukelenweerd werd aangekocht. Van dien tijd af dagteekent de bekendheid van Laag Soeren in den lande.’


Of huis-aan-huisblad De Rheder Spreng nog bestaat is me niet helemaal duidelijk geworden. Uitgeverij DIAP verzorgt wel een website met regionaal nieuws die gekoppeld blijkt aan een nieuwssite met de merkwaardige naam 'Op de As van de Hel' . Het satirische weblog met die naam blijkt na veel tumult opgeheven te zijn. Drijvende kracht Arno van Dijk is nog wel actief op Hyves...

De Veluwse Stoomtrein Maatschappij heeft inmiddels een keurige website: www.stoomtrein.org

In en om de gebouwen van het voormalige kuuroord Laag Soeren worden appartementen gebouwd en aangeboden. De bijbehorende website lijkt me nog onder constructie. Meer informatie op qasa.nl 


Deze verhalenreeks is, in 1998, geschreven voor de Artishockberichten, het maandblad van culturele vereniging Artishock in Soest. Omstandigheden ter plaatse kunnen inmiddels veranderd zijn.Met dank aan: Juul van de Poll, bibliotheek Soest.

Tekening: Gerard Kuit

Bronnen: Grote historische atlas van Nederland - Wolters-Noordhof 1990; Grote topografische atlas van Nederland - Wolters-Noordhof 1987; Ontdek de Veluwe - IVN in samenwerking met de VARA 1981; Handboek Natuurmonumenten 1996; Wandelingen door Nederland, Gelderland I, door J. Craandijk - Tjeenk Willink 1894; Lexicon dorpen en steden benelux - Prisma 1984; Atlas van de Nederlandse kastelen – Sijthof 1980.